مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
کد ملی
تلفن همراه
تلفن ثابت (با کد شهر)
ایمیل
مشخصات آزمون ثبت نامی
رشته ثبت نامی
استان محل سکونت
دانشگاه محل تحصیل
آزمون انتخابی
تصویر امنیتی